Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 : PRIJSOFFERTES.

De offertes van Horescum n.v. worden onder voorbehoud gemaakt en zijn vrijblijvend wat voldoende voorraad en prijsevolutie betreft. De prijzen die in onze offertes voorkomen zijn vatbaar voor wijzigingen tot afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 2 : BESTELLINGEN.

2.1. De «vaste bestelling» gedaan door de koper zal enkel geldig zijn wanneer ze aanvaard is door Horescum n.v. Deze aanvaarding houdt de afsluiting van de overeenkomst in. De bestelling is onherroepelijk voor de koper en mag onder geen beding door de koper worden vernietigd, zelfs vóór aanvaarding door Horescum n.v.

2.2. De koper stort, op het ogenblik van de bestelling, 30% van het totale bedrag van deze bestelling.

2.3. Reservatie : De betaling van een voorschot verlengt de beschikbaarheid van de goederen van 2 werkdagen tot een maximum van 30 kalenderdagen.

 

Artikel 3 : LEVERING.

3.1. De opgegeven leveringstermijnen worden steeds in de mate van het mogelijke nageleefd, maar zijn echter niet bindend. Een vertraging in de aflevering geeft de koper niet het recht zich van de overeenkomst te ontdoen, noch de terugbetaling te eisen van de rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade veroorzaakt door die vertraging. De koper verklaart een bestelling in verschillende leveringen te aanvaarden.

3.2. Alle verkopen worden geacht te zijn gedaan op de maatschappelijke zetel van Horescum n.v.

3.3. De levering wordt geacht plaats te grijpen op het ogenblik dat de goederen in de lokalen van Horescum n.v. aan de koper gespecificeerd worden, en ten laatste op het ogenblik van het afgeven van de goederen door Horescum n.v. aan de vervoerder of op het ogenblik dat de goederen de lokalen van Horescum n.v. verlaten.

3.4. De koper moet de goederen nakijken bij ontvangst. Bij beschadiging van de goederen dient dit vermeld te worden op de leveringsbon. In geval van beschadiging waarschuwt de koper de transportfirma binnen de 7 dagen per aangetekende brief, waarvan hij een kopij aan Horescum n.v. bezorgt.

3.5. In geval van weigering van de bestelling door de koper of in geval van gebrek van levering te wijten aan de koper, zal deze laatste gehouden zijn aan Horescum n.v. een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het totaal bedrag van de overeenkomst te betalen. Deze schadevergoeding zal echter meer bedragen indien de reële schade voor Horescum n.v. meer dan 30% bedraagt.

3.6. In geval van een heraanbieding te wijten aan een afwezigheid van de koper, zijn de kosten van herlevering volledig ten laste van de koper.

3.7. De goederen worden geleverd in een aangepaste verpakking voor transport. Horescum n.v. neemt geen aansprakelijkheid bij schade tijdens transport uitgevoerd door de koper zonder aangepaste verpakking.

 

Artikel 4 : PRIJZEN.

De door Horescum n.v. vermelde prijzen zijn netto, exclusief BTW, transportkosten, taksen en verzekering.

 

Artikel 5 : BETALING.

5.1. Facturen dienen contant en bij levering van de goederen betaald te worden.

5.2. Wisselbrieven, handelseffecten en/of aanvaarding van gedeeltelijke betalingen brengen geen novatie mee.

5.3. In geval van gedeeltelijke betaling of betaling per wissel, zal het niet-betalen op één der vervaldagen Horescum n.v. het volle recht geven om het nog verschuldigde saldo op te eisen, en dit voor alle bestaande leveringen tussen de beide partijen.

5.4. Niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 1% nalatigheidinterest per maand verhoogd.

5.5. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het gefactureerde bedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 €, onafgezien van nalatigheidinteresten, met een onmiddellijke stopzetting van alle eventuele technische interventies.

5.6. Alle bankkosten en/of kosten voortvloeiend uit postcheques zijn ten laste van de koper.

5.7. Bij niet betaling binnen de betalingstermijn, worden er bijkomende kosten aangerekend aan de koper volgens de aanmaning (1ste aanmaning : 20 € - 2de aanmaning : 30 €). De ingebrekestelling zal uitgevoerd worden door een gerechtsdeurwaarder en zal alle inherente kosten van deze handeling bevatten.

5.8. Bij niet betaling binnen de betalingstermijn, zullen volgens de wet van 2 aug. 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alle relevante invorderingskosten ten laste zijn van de koper.

 

Artikel 6 : EIGENDOM.

De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Horescum n.v. tot en met de integrale betaling vanwege de koper, dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 BW.

In geval de koper de aan Horescum n.v. toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan Horescum n.v. alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

Horescum n.v. mag ten alle tijde het recht toe-eigenen om terug bezit te nemen van de niet betaalde goederen, en dit zonder enige gerechtelijke vormvereiste. De betaalde voorschotten blijven Horescum n.v. verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

Artikel 7 : KLACHTEN.

Iedere klacht met betrekking tot de verkoop dient schriftelijk en gemotiveerd aan Horescum n.v. te worden gericht en dit binnen 7 dagen (leveringsdag inbegrepen) na ontvangst van de goederen per aangetekende brief met ontvangstbewijs (rechtsgeldigheid van de poststempel).

De koper heeft niet het recht de betalingen stop te zetten voor een zogezegde defecte levering.

 

Artikel 8 : WAARBORG & AANSPRAKELIJKHEID.

Professionele gebruiker: Horescum n.v. waarborgt de verkochte goederen tegen iedere constructie- en materiaalfout gedurende een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum van levering. In het geval van occasiemateriaal is deze waarborgperiode enkel zes maand geldig. Deze waarborgclausule is niet toepasselijk voor normale slijtage van onderdelen zoals: dichtingen, lampen, glazen, enz. Zijn eveneens niet onder waarborg : alle defecten ten gevolge van slecht onderhoud, kalk, kortsluiting, onoordeelkundig gebruik van de toestellen, enz.

 

In geval van een erkend gebrek heeft Horescum n.v. het recht de goederen te herstellen of het werk te herdoen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle schadevergoeding en/of interesten voortvloeiend uit dit gebrek.

 

Dealers: de waarborg van één jaar beperkt zich tot het omwisselen in onze lokalen van de defecte componenten met uitzondering van gewone slijtage zoals: dichtingen, lampen, glazen, enz. Zijn eveneens niet onder waarborg: alle defecten ten gevolge van slecht onderhoud, kalk, kortsluiting, onoordeelkundig gebruik van de toestellen, enz.

 

De waarborg vervalt indien de goederen werden hersteld of gewijzigd door personen die niet door Horescum n.v. waren afgevaardigd.

 

Artikel 9 : INSTALLATIE & AANSLUITING.

De opgegeven prijzen zijn prijzen exclusief installatie. Alle werken noodzakelijk voor de goede werking van de toestellen qua installatie zullen onverminderd aangerekend en gefactureerd worden, en dit in uurloon.

 

Artikel 10 : INTERPRETATIE.

In geval van betwisting bij de interpretatie van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, zal enkel de franse tekst als referentietekst doorgaan.

 

Artikel 11 : TOEPASSELIJKE WET & BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Ieder geschil is onderworpen aan de Belgische wet.

Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

 

Artikel 12 : AFWIJKINGEN.

Afwijkingen van bovenstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig door een schriftelijke overeenkomst. De koper zal zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet zondermeer kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. De voorwaarden van de koper die op zijn bestelbon zouden zijn gedrukt en die tegenstrijdig zouden zijn met onze algemene

verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer ze door ons uitdrukkelijk werden erkend. Door het feit ons de bestelling over te maken, erkent de koper stilzwijgend het bovenstaande.

 

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN :